Hieronder vindt je onze Algemene Verkoop-, Leverings- en Huurvoorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en de uitvoering daarvan, ook als je een bestelling plaatst via onze websites. Deze algemene privacy, verkoop- en leveringsvoorwaarden bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de algemene voorwaarden daarom goed door. Wij raden je verder aan deze algemene voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Toepassing

KoffiePartners B.V is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en gevestigd te (3335 LT) Zwijndrecht, Nederland aan het adres: Ohmstraat 14,  tel.nr: 0031 (0)78-6310300, e-mail: info@koffiepartners.nl

KoffiePartners B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23066257

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, online rechtsbetrekkingen daaronder begrepen, tussen KoffiePartners B.V., hierna te noemen KoffiePartners en de klant cq. opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn derhalve van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en de uitvoering daarvan, ook als jij als klant cq. opdrachtgever een bestelling plaatst via onze websites. Algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever of koper, onder welke benaming ook zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op onze overeenkomsten. Indien een bepaling in deze algemene verkoopvoorwaarden nietig mocht zijn, tast dit niet de geldigheid en toepasselijkheid van de gehele algemene voorwaarden aan.

Verkoop voorwaarden KoffiePartners B.V.

Artikel 1: online bestelling

1 De klant plaatst de bestelling op de wijze zoals op deze website is voorgeschreven. Een andere wijze van online bestellen bindt KoffiePartners niet, tenzij KoffiePartners de klant schriftelijk bericht dat zij met de afwijkende bestelling instemt. Zodra KoffiePartners de bevestiging van de bestelling via de mail ontvangt, is de bestelling definitief. De klant ontvangt na online bestelling een bevestiging van deze bestelling per mail. 2 Het aanbod van KoffiePartners blijft tegen de op de website geoffreerde prijzen gedurende één maand na bestelling geldig, tenzij sprake is van kennelijke programmeer- en/of typefouten van KoffiePartners. Na ontvangst van jouw betaling heb je bij een online bestelling tot 14 dagen na ontvangst het recht van herroeping (zie recht van herroeping) indien je een natuurlijk persoon bent die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

Artikel 2: overeenkomst/bestelling op andere wijze

1 Een overeenkomst of bestelling, anders dan de hierboven beschreven online bestelling, komt eerst dan tot stand nadat KoffiePartners de opdracht schriftelijk heeft aanvaard of KoffiePartners de door de klant getekende offerte heeft ontvangen, tenzij sprake is van typefouten of significante fouten in de offerte van KoffiePartners. Mondelinge overeenkomsten met KoffiePartners zijn slechts bindend indien KoffiePartners onverwijld met de uitvoering van de opdracht, bestelling of order aanvangt.

Artikel 3: prijzen

1 Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders is vermeld. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden leveringen uitgevoerd tegen de prijzen, die bij KoffiePartners gelden op de dag van aflevering. Prijzen gelden franco huis binnenland, inclusief verpakking, exclusief omzetbelasting, met dien verstande dat wij bij (deel)levering tot het minimum orderbedrag van € 175,00 een toeslag van € 15,00 in rekening brengen tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4: betaling online bestellingen

1 In geval van een online bestelling dient betaling direct bij bestelling plaats te vinden. Bij een online bestelling kun je op de op de website opgegeven manieren betalen.

Artikel 5: betaling overige bestellingen

1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen dient betaling bij bestelling contant of voorafgaand aan de levering plaats te vinden op het door KoffiePartners aangewezen rekeningnummer. Korting, verrekening/compensatie en opschorting van betaling door koper zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Indien een later tijdstip voor betaling is overeengekomen, dan dient de betaling KoffiePartners binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben bereikt. KoffiePartners heeft altijd het recht om zekerheden zoals een bankgarantie of een gehele of gedeeltelijke aanbetaling, van de klant te verlangen.

Artikel 6: aanbiedingen en offertes

1 Alle aanbiedingen en offertes van KoffiePartners zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. KoffiePartners heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien het bestelde product niet meer leverbaar mocht zijn door de toeleverancier van KoffiePartners zonder dat dit tot schadeplichtigheid van KoffiePartners jegens de klant zal leiden. De in onze prijslijsten en andere documentatie opgenomen gegevens zijn aan verandering onderhevig en binden KoffiePartners niet.

Levervoorwaarden

Artikel 1: levertijden

1 De leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven, zijn indicatief en nimmer als fatale termijn aan te merken en binden KoffiePartners niet. Wij zullen echter het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn te realiseren. De leveringstermijn gaat in daags nadat wij het tot stand komen van de overeenkomst hebben bevestigd of hieraan uitvoering hebben gegeven en wij de volledige gegevens voor de uitvoering hiervan hebben ontvangen. Zodra wij kennis dragen van feiten en/of omstandigheden, die realisering van de levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn onmogelijk maken, zullen wij de koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen onder vermelding van de nieuwe leveringstermijn. Indien de verhindering van de nakoming ook na de nieuwe door ons opgegeven leveringstermijn aanhoudt, heeft de koper het recht ons in gebreke te stellen en een termijn om alsnog uitvoering aan de overeenkomst van tenminste een maand te stellen, na verloop van welke termijn indien de niet-nakoming aanhoudt, de koper het recht heeft de overeenkomst, mits onverwijld, te ontbinden, echter zonder dat wij of de koper tot enigerlei schadevergoeding zijn gehouden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van een der partijen.

Artikel 2: uitvoering overeenkomst door derden

1 KoffiePartners is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst.

Artikel 3: verzending

1 Alle bij KoffiePartners bestelde zaken worden bezorgd door KoffiePartners of door KoffiePartners aangewezen vervoerders. KoffiePartners draagt het risico voor de producten tot het moment van daadwerkelijke aflevering aan de klant cq. opdrachtgever. KoffiePartners bepaalt de wijze van verpakking van de verkochte producten.

Artikel 4: reclamaties

1 Nadat het betreffende product is afgeleverd, gaat het risico daarvoor over op de klant.De klant is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij de aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van KoffiePartners dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon en/of vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Reclames, dienen binnen 3 dagen na levering onder opgaaf van aard en grond der klachten schriftelijk bij KoffiePartners te worden ingediend, bij gebreke waarvan deze niet meer in behandeling worden genomen.
2 Indien de bestelling niet door of namens KoffiePartners wordt geleverd, dan zal KoffiePartners de productwaarde van jouw bestelling (incl. betaalde verzendkosten) aan je vergoeden, mits deze reeds door u aan KoffiePartners is voldaan. KoffiePartners kan er ook voor kiezen alsnog te leveren.

Artikel 5: eigendom

1 Alle leveringen van KoffiePartners vinden plaats onder opschortende voorwaarde van algehele betaling van de koopprijs door koper. Zolang koper niet volledig heeft betaald heeft geen juridische levering aan laatstgenoemde plaats en blijft KoffiePartners eigenaar van de zaken. Nog onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door koper niet worden verpand, verkocht, overgedragen of bezwaard. In geval van surseance van betaling, faillissement, toepassing van de WSNP, opschorting van betaling en liquidatie van de wederpartij of overlijden indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, is KoffiePartners gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het geleverde terug te vorderen. De wederpartij dient aan deze afgifte onverwijld zijn medewerking te verlenen. Ontbinding van de overeenkomst op vorenstaande gronden laat het recht van KoffiePartners jegens de klant op schadevergoeding voor verlies of schade onverlet.

Artikel 6: garantie & aansprakelijkheid

1 Onverminderd het hiervoor bepaalde ter zake van bij aflevering waarneembare gebreken en/of tekortkomingen, dienen na in ontvangstneming van de zaken vastgestelde gebreken of tekortkomingen onverwijld schriftelijk bij ons gemeld te worden, doch niet later dan 14 dagen na factuurdatum. Indien de koper binnen genoemde periode nadat hij het gebrek of tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken zich daarmee niet bij ons heeft gemeld, vervalt zijn aanspraak jegens ons wegens zodanig gebrek of zulke tekortkoming. Indien wij aansprakelijkheid voor het gebrek of tekortkoming hebben erkend, hebben wij het recht, te onzer keuze, de zaken te (doen) herstellen of in ruil voor de geleverde zaken nieuwe te leveren. Retourzending van geleverde zaken zonder ons voorafgaande schriftelijke toestemming wordt niet aanvaard. Onze garantie geldt niet voor gebreken, die zijn ontstaan door geweld van buitenaf, verkeerde behandeling, bewerking of verwerking na onze aflevering, reparatie zonder onze voorkennis uitgevoerd of andere buiten onze controle liggende oorzaken, zoals bijvoorbeeld de hardheid van het water. Ten aanzien van door ons geleverde apparatuur zijn wij slechts tot die garantie verplicht. Zoals wij zelf van de fabrikant van die apparatuur hebben verkregen en voor zover de garantie blijkt uit de aan de koper verstrekte orderbevestiging. Ons deugdelijk voorkomende garantie aanspraken van de koper zullen wij bij de fabrikant ondersteunen. Ten aanzien van het door ons uitvoeren van reparatiewerkzaamheden geldt geen enkele garantie. Klachten over deze werkzaamheden worden slechts aanvaard indien de koper terstond heeft gereclameerd en wij in de gelegenheid zijn gesteld de klacht te onderzoeken en eventuele gebreken te verhelpen. De voldoening aan onze garantie geldt als enige en als algehele schadevergoeding.
2 Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. De koper vrijwaart ons, ons personeel, dan wel door ons te werk gestelde personen voor alle aanspraken van derden – waaronder aanspraken op grond van rechten van industriële en intellectuele aard – op vergoeding van enige schade, veroorzaakt door of verband houdende met de levering. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. Indien wij aansprakelijk mochten zijn voor enigerlei schade, dan is onze aansprakelijkheid -voor zover deze niet door het voldoen aan garantie kan worden opgeheven- beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van ons is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van onze verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 7: recht van herroeping

1 Indien de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en de koop is op afstand (dwz. via de online bestelfaciliteit van KoffiePartners) gesloten, heeft de klant als consument het recht van herroeping binnen 14 dagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs door KoffiePartners terug wordt betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de koper. Als voorwaarden voor toepassing van het recht van herroeping stelt KoffiePartners dat het product ongeopend en onbeschadigd geretourneerd dient te worden aan het hierboven vermelde adres van KoffiePartners, de originele verpakking mag daarbij niet beschadigd of verbroken zijn. Het product mag niet gebruikt zijn en dient in een nog verkoopbare staat te verkeren. Indien KoffiePartners het recht van herroeping accepteert zal KoffiePartners zulks aan koper bevestigen en het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan de koper terugstorten.

Artikel 8: gebruik van persoonlijke gegevens

1 KoffiePartners respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je KoffiePartners via www.koffiepartners.nl verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor elke andere toepassing van jouw gegevens zal KoffiePartners je om aanvullende toestemming vragen. KoffiePartners zal jouw persoonlijke gegevens nimmer verspreiden en aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Artikel 9: overmacht

1 Onverminderd de ons verder toekomende rechten hebben wij het recht, indien wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, de levering op te schorten totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, dan wel te onzer keuze de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn.
2 Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving der overeenkomst redelijkerwijs door de koper niet meer van ons kan worden verlangd, daaronder begrepen oorlog, (natuur)rampen, blokkade, oproer, staking, overheidsbelemmering, transportmoeilijkheden, brand en andere bedrijfsstoornis, vertraagde levering door onderleveranciers en andere buiten onze controle liggende oorzaken.

Artikel 10: buitengerechtelijke kosten, toepasselijk recht en forumkeuze

1 Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door KoffiePartners gemaakte invorderingskosten en vervolgens te voldoening van de openstaande facturen. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is de wederpartij na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim en vanaf factuurdatum de wettelijke rente ex art. 6:119 B.W. of-indien van toepassing- ex art. 6:119a B.W. verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het Rapport BGK-Integraal 2013.

Op alle overeenkomsten met KoffiePartners, al dan niet gesloten via www.koffiepartners.nl is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan of verband houden met een tussen u en KoffiePartners gesloten overeenkomst worden berecht door de Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht.

Deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden zijn op 31 juli 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK nr.: 23.066.257.

KoffiePartners B.V.
Ohmstraat 14
3335 LT Zwijndrecht

Huurvoorwaarden KoffiePartners B.V.

Artikel 1: toepasselijkheid

1 Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen KoffiePartners B.V. Ohmstraat 14, 3335 LT Zwijndrecht, hierna te noemen ‘KoffiePartners’, met betrekking tot de terbeschikkingstelling van zaken aan, verhuur aan of het verrichten van diensten voor degenen tot wie zij in een rechtsverhouding staat, hierna te noemen ‘huurder’ en maken integraal onderdeel uit van die aanbiedingen en overeenkomsten.
2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de huurder zijn nimmer van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten met KoffiePartners.

Artikel 2: plaatsing

1 Het door KoffiePartners verhuurde bestaat uit één of meer automaten, zoals gespecificeerd in de huurovereenkomst.
2 KoffiePartners zal voor zijn rekening de automaat vervoeren naar het adres van de huurder en de automaat plaatsen en aansluiten op de in het pand van de huurder aanwezige voorzieningen voor water en elektra, een en ander conform de specificaties van de fabrikant van de automaat. Huurder dient, indien nodig, voor zijn rekening zorg te dragen voor de vereiste vergunningen tot het gebruik van de automaat.
3 Huurder dient er voor te zorgen dat de aansluitingsmogelijkheden vóór de datum van plaatsing aanwezig zijn, aan de hand van de door KoffiePartners verstrekte aanwijzingen. De kosten voor het aanleggen van deze aansluitingsmogelijkheden zijn voor rekening van de huurder. Indien ten tijde van het plaatsen van de automaat de aansluitingsmogelijkheden niet aanwezig zijn of de aansluitingen niet of onvoldoende functioneren, wordt de automaat toch geacht te zijn geplaatst en zal de huurovereenkomst een aanvang nemen, dan wel worden voortgezet.
4 KoffiePartners is gerechtigd tijdens de loop van de huurovereenkomst een gelijksoortige, nieuwe of gereviseerde automaat te plaatsen, ter vervanging van de eerder geplaatste automaat. De lopende huurovereenkomst wordt geacht geheel van toepassing te zijn op de nieuw geplaatste automaat.
5 De huurder is verplicht de automaat bij het einde van de huurovereenkomst in goede en onbeschadigde staat op te leveren en aan KoffiePartners af te geven, waartoe huurder KoffiePartners in staat stelt deze op te halen. Indien de huurder de automaat niet in goede en niet in onbeschadigde staat aan KoffiePartners afgeeft is KoffiePartners gerechtigd om de kosten van herstel van de automaat bij de huurder in rekening te brengen en op de huurder te verhalen.

Artikel 3: reclame

1 Klachten over de staat van de automaat, of het niet goed functioneren van het apparaat, dienen door huurder binnen twee weken na de dag van plaatsing schriftelijk bij KoffiePartners te worden ingediend. Indien binnen deze termijn geen klachten bij KoffiePartners worden ingediend, wordt de automaat geacht in goede staat en geheel goed functionerend te zijn geplaatst en door de huurder als zodanig te zijn aanvaard.

Artikel 4: eigendom/gebruik

1 De automaat, het verhuurde, is eigendom van KoffiePartners of van een aan KoffiePartners gelierde vennootschap. Huurder is niet gerechtigd het gehuurde apparaat te vervreemden, in bewaring te geven, weder te verhuren, te verpanden, te bezwaren met persoonlijke- of zakelijke rechten dan wel hierover anderszins te beschikken dan wel om in enigerlei opzicht wijzigingen aan te brengen aan de automaat of onderdelen daarvan, merken, tekens etc. te verwijderen, onherkenbaar te maken of te vervangen.
2 KoffiePartners dan wel de aan deze gelieerde vennootschap is te allen tijde bevoegd – en de huurder is verplicht om zijn medewerking te verlenen door het verlenen van toegang tot de ruimten waar de aan KoffiePartners (cq. aan haar gelieerde vennootschap) in eigendom horende automaat zich bevindt – om deze te revindiceren, terug te nemen en elders op te slaan indien de huurder niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen verband houdende met enige verbintenis tussen hem en KoffiePartners heeft voldaan, of indien duidelijk is dat de huurder niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn (betalings)verplichtingen zal kunnen voldoen, aan hem surseance van betaling is verleend, indien diens faillissement is aangevraagd of uitgesproken, indien de toepassing van de WSNP over huurder is uitgesproken of indien huurder enige betalingsregeling met één of meer van zijn crediteuren treft of heeft getroffen en/of één of meer van zijn crediteuren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt.
3 De huurder is verplicht de automaat overeenkomstig de bestemming te gebruiken en het dagelijks onderhoud zodanig te verrichten, dat de automaat in goede staat blijft verkeren, onverminderd het in artikel 5 bepaalde.

Artikel 5: storingen/controle

1 Storingen in het goed functioneren van de automaat dient de huurder onmiddellijk schriftelijk aan KoffiePartners te melden.
2 KoffiePartners verplicht zich de voor de goede werking van de automaat noodzakelijke reparaties zo spoedig mogelijk na een storingsmelding te verrichten. De hieraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van KoffiePartners, mits storingen tussen 08:00 en 17:00 uur verholpen worden. Bij storingen, welke buiten kantoor uren worden verholpen, worden voorrijkosten aan huurder in rekening gebracht.
3 De huurder is niet gerechtigd aan de automaat enige reparatie te verrichten of te doen verrichten.
4 De kosten van de reparaties of van het bezoek van de monteur die noodzakelijk zijn ten gevolge van ondeskundig of verkeerd gebruik van de automaat, nalatigheid of verwaarlozing, al of niet opzettelijke beschadiging, verplaatsing of het aanbrengen van nieuwe aansluitingen, wijzigingen van muntinworp of andere afstellingen komen voor rekening van de huurder volgens de bij KoffiePartners geldende tarieven.

Artikel 6: controle

1 Tijdens de looptijd van de huurovereenkomst of zolang de automaat in het bezit is van de huurder, is KoffiePartners te allen tijde gerechtigd een onderzoek in te stellen naar de staat en het functioneren van de automaat. De huurder verplicht zich KoffiePartners ter plaatse waar de automaat zich bevindt toe te laten en alle medewerking te verlenen om KoffiePartners in staat te stellen het onderzoek uit te voeren.

Artikel 7: betaling huurprijs

1 De huurprijs dient door huurder bij vooruitbetaling te worden voldaan middels automatische incasso, hetzij –zulks uitsluitend ter keuze van KoffiePartners- door storting of overmaking op een door KoffiePartners aangegeven rekening. KoffiePartners zal hiertoe telkenmale een nota zenden, voorafgaand aan het kwartaal waarop de betaling betrekking heeft. In alle gevallen dient de huurfactuur binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn.
2 De huurprijs dient steeds in zijn geheel te worden voldaan. Bedragen die KoffiePartners eventueel verschuldigd zou zijn aan de huurder, mogen niet worden verrekend met de bedragen die huurder aan KoffiePartners krachtens deze overeenkomst verschuldigd is.
3 Indien KoffiePartners voor of na de plaatsing van de automaat bij huurder, kennis zou nemen van omstandigheden die naar zijn mening de solventie of het krediet van de huurder aantasten, heeft KoffiePartners het recht van de huurder zekerheidsstelling te verlangen voor de tijdige en algehele voldoening aan diens betalings- en andere verplichtingen, aan welke vordering door huurder binnen zeven dagen nadat zij gedaan is, uitvoering dient te zijn gegeven.
4 Indien een huurder een vordering geheel of gedeeltelijk niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht in verzuim te zijn en heeft KoffiePartners het recht huurder zonder enige ingebrekestelling over het nog onbetaald zijnde deel der vordering de wettelijke rente vanaf de vervaldag in rekening te brengen, onverminderd de KoffiePartners verder toekomende rechten.
5 Benevens eventuele proceskosten is de afnemer die niet op tijd betaalt, ter zake van buitengerechtelijke kosten die door zijn wanbetaling zijn veroorzaakt, aan KoffiePartners schuldig een som, welke wordt berekend conform het Rapport BGK-Integraal 2013.

Artikel 8: risico

1 Tijdens de duur van de huurovereenkomst zijn alle risico’s voor (schade aan) de automaat voor de huurder. Huurder verplicht zich de automaat voor de duur van de huurovereenkomst tenminste voor zijn rekening te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s zoals brand, inbraak, waterschade, etc. Op eerste verzoek van KoffiePartners zal huurder inzage geven in de polis van de verzekering en het bewijs van betaling.

Artikel 9: aansprakelijkheid

1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van KoffiePartners is iedere aansprakelijkheid voor directe schade, voortvloeiende uit een gebrek van de automaat of het gebruik daarvan beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door KoffiePartners afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De aansprakelijkheid voor indirecte schades of enige andere schade die voor huurder kunnen ontstaan door het gebruik van de automaat of gebrek daaraan is geheel uitgesloten.

Artikel 10: levering van supplementsartikelen

1 De huurder is verplicht tijdens de huurovereenkomst alle voor de automaat benodigde ingrediënten, bekers en andere supply-artikelen, alles in de ruimste zin des woords, van KoffiePartners te betrekken. KoffiePartners biedt deze artikelen aan tegen de prijzen vermeld in haar prijslijsten en onder de toepasselijkheid van haar Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. Levering geschiedt tegen de op de dag van verzending bij KoffiePartners algemeen geldende prijzen. Ingeval van niet-nakoming van bovenvermelde verplichting heeft KoffiePartners het recht aan de huurder een toeslag in rekening te brengen van 50% van de bruto huurprijs voor iedere maand dat de huurder met de nakoming van deze verplichting in gebreke blijft.

Artikel 11: verzuim

1 Indien huurder niet of niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst voortvloeiend, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, toepassing van de WSNP, liquidatie of sluiting van het bedrijf, wordt huurder geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft KoffiePartners het recht om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van alle met de huurder aangegane overeenkomsten op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, te zijner keuze, zonder dat KoffiePartners tot enige schadevergoeding jegens huurder gehouden is. Indien KoffiePartners de overeenkomst ontbindt zal hij gerechtigd zijn zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de geplaatste automaat als zijn eigendom terug te nemen.
2 In de hiervoor genoemde gevallen zal de huurder verplicht zijn tot vergoeding van alle kosten, schaden en rente, indien KoffiePartners in plaats van de ontbinding, nakoming van de huurovereenkomst wenst. Indien KoffiePartners de huurovereenkomst ontbindt, laat dit onverlet de verplichting van huurder om ook in dat geval alle kosten, schaden en rente te voldoen.

Artikel 12: huurverlenging en tussentijdse beëindiging

1 Na afloop van de overeengekomen huurperiode wordt de overeenkomst geacht onder dezelfde voorwaarden en bedingen voor perioden van telkens één jaar te zijn verlengd, tenzij één der partijen tenminste één maand voor het einde van de lopende huurperiode per aangetekend schrijven de huurovereenkomst heeft opgezegd.
2 Indien de overeenkomst afloopt of (voortijdig) wordt beëindigd of ontbonden door KoffiePartners omdat de huurder haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel de overeenkomst door de huurder (voortijdig) wordt beëindigd of ontbonden, is de huurder onverminderd aan KoffiePartners verschuldigd de door KoffiePartners in verband met de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten, waaronder de nog niet verschenen bruto huurtermijnen.

Artikel 13: contractovername

1 KoffiePartners is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen jegens de huurder uit de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde.
2 De huurder verleent reeds nu voor alsdan zijn onherroepelijke en onvoorwaardelijke toestemming voor en medewerking aan contractoverneming.
3 De contractoverneming komt tot stand zodra KoffiePartners, mede namens de derde, de huurder daarvan schriftelijk op de hoogte stelt.

Artikel 14: bewijskracht digitale stukken

1 KoffiePartners en huurder komen uitdrukkelijk overeen dat de bewijswaarde van een kopie van de overeenkomst, als scan, fotokopie, of in enige andere vorm, dezelfde bewijswaarde heeft als een origineel exemplaar van de overeenkomst.

Artikel 15: geschillen; toepasselijk recht

1 Alle geschillen met betrekking tot, of verband houdende met en/of voortvloeiende uit met KoffiePartners gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde rechter van de plaats van vestiging van KoffiePartners, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daar tegen verzetten.
2 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en deze algemene huurvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aangebrachte handmatige aanpassingen in de huurovereenkomst zijn niet rechtsgeldig.

Deze algemene huurvoorwaarden zijn op gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23066257. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met KoffiePartners.

KoffiePartners B.V.
Ohmstraat 14
3335 LT Zwijndrecht