Onze Privacy voorwaarden

Lees ze goed door!

KoffiePartners streeft ernaar dat de privacy van ieder die haar website bezoekt gerespecteerd wordt. Met verkregen persoonsgegevens zal KoffiePartners dan ook zorgvuldig omgaan.

KoffiePartners streeft ernaar dat de privacy van ieder die haar website bezoekt gerespecteerd wordt. Met verkregen persoonsgegevens zal KoffiePartners dan ook zorgvuldig omgaan.

Identiteit en contactgegevens
Naam: KoffiePartners BV
Adres: Ohmstraat 14
Telefoonnummer: 078 6310300
E-mailadres: info@koffiepartners.nl
Kamer van Koophandel-nummer: 23.066.257

Gebruik en bewaren gegevens
U kunt deze website anoniem bezoeken. Als u geïnteresseerd bent in een product of dienst van KoffiePartners vragen wij (onder andere) om uw naam, e-mailadres en uw telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens om u informatie over onze dienstverlening en/of producten te verschaffen en om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst.Wanneer wij diensten- en/of producten bij u aan huis leveren, hebben we uiteraard tevens uw adresgegevens nodig. Ook kijken we naar uw IP-adres, zodat we uw voorkeuren kunnen onthouden en uw van passend advies kunnen voorzien.

Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Waarom
KoffiePartners verwerkt uw persoonsgegevens voor navolgende doeleinden:

  • voor verzending van onze nieuwsbrieven en mailingen
  • om u te kunnen bellen/e-mailen/aanschrijven indien dit benodigd is voor de uitvoering van onze dienstverlening
  •  om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst
  •  om onze dienstverlening te kunnen verbeteren
  •  om u te informeren over wijzigingen in wetgeving en dienstverlening
  •  indien KoffiePartners hiertoe wettelijk verplicht is

Hoe lang
KoffiePartners zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen re realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve- en/of wettelijk bewaarplicht geldt zullen wij uw gegevens gedurende die termijn bewaren.

Delen
KoffiePartners verkoopt uw gegevens niet aan derden. Zij zal uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties en/of bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst waarin een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd wordt.

Links
Deze website kan links naar andere websites en diensten bevatten. KoffiePartners is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. Wij adviseren u altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Inzien, aanpassen, verwijderen
U hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen en voor welk doel. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. U kunt ons bellen 0786310300 of mailen via info@koffiepartners.nl, of laat het ons weten per post.

Intrekken toestemming
Voor zover wij u gegevens hebben verzameld op grond van door u verleende toestemming, hebt u het recht om de door u verleende toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voor het moment van intrekking.

Beveiliging
KoffiePartners neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende (beveiligings )maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van- en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat contact op met 078 6310 300 of via e-mailadres info@koffiepartners.nl

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

Wijziging privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en/of aanvullen. Raadpleegt u deze privacyverklaring dan ook regelmatig, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

CookieBot informatie